Loading.. Nahrávám stránku...

Jak získat Kartu absolventa

1
Registrací v Klubu absolventů a odsouhlasením osobních údajů v databázi Klubu absolventů.
2
Digitálně:  Vyplněním digitálního formuláře Žádosti o vystavení karty absolventa UP včetně přiložení fotografie (formát JPG, rozměr 35 x 45 mm, splňující formální požadavky na fotografie občanských průkazů) a seznámením se s podmínkami používání karty a s ustanovením formuláře Žádosti o vystavení Karty absolventa UP. Vytištěné digitální formuláře s osobními údaji absolventa budou připraveny spolu s kartou v UPointu, stačí tedy jen podpis absolventa při vyzvednutí karty. Formulář je dostupný pouze registrovaným absolventům!
 
 
 nebo 
 
 
 Poštou:  Odesláním vyplněného a vytištěného formuláře (formulář je dostupný pouze registrovaným absolventům) na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Eva Blažková
Konferenční servis
Biskupské náměstí 1
771 11 Olomouc
 
  Bez podepsání předvyplněného formuláře nebo předložení vlastnoručně vyplněného originálu podepsaného formuláře nebude absolventovi karta vydána. Vyzvednutí karty je tedy podmíněno podepsáním žádosti v listinné podobě.
3
Absolvent bude o vystavení karty informován e-mailem či telefonicky. Kartu absolventa je možno vyzvednout pouze osobně na adrese:
UPoint – informační centrum a obchod UP
Horní náměstí 205/12
779 00 Olomouc
www.upoint.upol.cz
Pro aktuální otevírací dobu (možnost vyzvednutí karty) sledujte www.upoint.upol.cz


Formulář ke stažení: formát PDF

Co je Karta absolventa

Karta absolventa Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP) umožňuje výhradně absolventům UP využívat nabídku konkrétních univerzitních výhod včetně výhod externích partnerů UP.

Karta absolventa poskytuje držiteli karty širokou škálu výhod v rámci UP, a to zejména výpůjční služby v knihovně, ubytování v zařízeních SKM UP, zvýhodněné pronájmy místností a objektů UP. Současně Karta absolventa umožňuje držiteli karty získat množství výhod v oblasti kultury, zábavy, sportu, cestování a jiných služeb poskytovaných ve městě Olomouci.

Absolvent na základě vyplnění níže uvedeného formuláře Žádost o vystavení Karty absolventa Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „formulář“) obdrží za podmínek níže uvedených identifikační kartu s logem UP, vybavenou bezkontaktním elektronickým čipem. Na Kartě absolventa bude uvedeno jméno a příjmení, identifikační číslo, fotografie uživatele a jeho vztah k UP.

Poplatky

Vstup do Klubu absolventů a Kartu absolventa získáváte zdarma.

Pravidla

Kartu absolventa získá pouze ten absolvent, který řádně vyplní požadované osobní údaje a následná autentizace doplněných údajů s údaji v databázi absolventů UP bude úspěšná. Po provedení autentizace absolventa bude formulář předán ke zpracování. Formuláře doručené do 15. dne v měsíci budou v daném měsíci zpracovány a Karty absolventa připraveny k vyzvednutí do konce téhož měsíce. Absolvent bude o vystavení karty informován e-mailem či telefonicky. Kartu absolventa je možno vyzvednout pouze osobně. Místo osobního odběru:

UPoint – informační centrum a obchod UP
Horní náměstí 205/12
779 00 Olomouc
www.upoint.upol.cz
Pro aktuální otevírací dobu (možnost vyzvednutí karty) sledujte www.upoint.upol.cz

Absolvent, který absolvoval studium na více fakultách, je oprávněn vyplnit formulář Žádost o vystavení Karty absolventa Univerzity Palackého v Olomouci pouze jednou, a to za poslední dostudovaný obor.

Kartu absolventa může získat i zaměstnanec UP, který je absolventem UP, avšak tato karta nenahrazuje kartu zaměstnance UP.

Karta absolventa má neomezenou platnost.


Beru na vědomí a souhlasím, aby Univerzita Palackého v Olomouci, IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, zpracovávala osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly před a za jménem, rodné číslo, datum narození a e-mail, trvalé bydliště a fotografii za účelem vytvoření Karty absolventa a vedení mojí osoby v Registru absolventů UP, a to na dobu neurčitou.

Dále tímto beru na vědomí, že výše uvedené údaje o mé osobě budou shromažďovat a dále zpracovávat zaměstnanci UP.

Dále tímto beru na vědomí, že poskytnutí výše uvedených údajů o mé osobě je dobrovolné. Pokud odmítnu poskytnout výše uvedené údaje nebo některé z nich, nebude možné provést registraci mé osoby v Registru absolventů a ani vydání Karty absolventa.

Dále tímto beru na vědomí, že mám v souladu s ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o právo na informace o zpracování svých osobních a citlivých údajů (tj. právo na přístup ke všem údajům o své osobě) a v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, pokud se domnívám, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Beru na vědomí, že mám právo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Dále tímto beru na vědomí, že veškerá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Svým níže uvedeným podpisem souhlasím s bezdokladovým způsobem absenčních výpůjček knihovních dokumentů v knihovně UP a prohlašuji, že evidenci elektronického výpůjčního systému považuji za závaznou. Prohlašuji, že jsem se před podpisem této žádosti seznámil/a s Knihovním řádem UP a provozními řády jednotlivých součástí Knihovny UP dostupnými na adrese www.knihovna.upol.cz a při čerpání těchto služeb budu tyto řády a povinnosti z nich plynoucí dodržovat, zejména chránit vypůjčené knihovní dokumenty před poškozením, zničením nebo ztrátou, dodržovat výpůjční lhůty vypůjčených knihovních dokumentů a pro případ poškození, zničení, ztráty knihovních dokumentů nebo nedodržení výpůjčních lhůt vypůjčených knihovních dokumentů ponesu sankce s tím spojené, zejména úhradu smluvní pokuty a poplatků ve výši a způsobem stanoveným v Knihovním řádu UP. Podpisem této žádosti se dále zavazuji, že kopie dokumentů budu využívat v souladu s účinnými právními předpisy pro vzdělávací a studijní účely, a to pouze pro vlastní potřebu a pro nekomerční účely a budu dodržovat etiku jejich citování dle příslušných právních předpisů a ČSN.